Občan

Pozvánka na 4. mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva

  P O Z V Á N K A
 
V zmysle Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva mesta Trnava Časť III., čl 4, ods. 2 zvolávam 4. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava vo volebnom období 2018 - 2022, ktoré sa uskutoční
 
8. apríla (štrvrtok)  o 16.00 h 
formou online zasadnutia, cez MS TEAMS
Návrh  programu:
 
a/ Otvorenie
b/ Určenie overovateľov
Zloženie pracovného predsedníctva
Zloženie návrhovej komisie
Schválenie návrhu programu zasadnutia a zmeny návrhu programu 
 
1.1 Prerokovanie protestu prokurátora proti Všeobecne záväznámu nariadeniu mesta Trnava č. 511 o pravidlách času predaja a času prevádzky služieb na území mesta Trnava v znení VZN č. 524
2.1 Zriadenie príspevkovej organizácie "Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko"
3.1 Organizačno-procesné zmeny na úrovni Mesta Trnava a mestom riadených organizácií
4.1 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok na území mesta Trnava
 
Rekapitulácia uznesení
Z á v e r 
 
 
JUDr. Peter Bročka, LL. M.                                                            
                                                                        
 
 

29.3.2021 15:22

 
Chcete vedieť, čo je nové?