Občan

Pozvánka na 4. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava

           P O Z V Á N K A


V zmysle harmonogramu zasadnutí z v o l á v a m  4. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava vo volebnom období 2018 - 2022, ktoré sa uskutoční

17. septembra 2019 (utorok) o 13.00 h v konferenčnej sále trnavskej radnice, Ulica Hlavná č. 1 v Trnave.


Návrh  programu:

a/    Otvorenie
b/    Určenie overovateľov
Zloženie pracovného predsedníctva
Zloženie návrhovej komisie
Určenie volebnej komisie
Schválenie návrhu programu zasadnutia a zmeny návrhu programu

1.1    Návrh Všeobecne  záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 466 v znení VZN č. 467, VZN č. 469, VZN č. 478, VZN č.484, VZN č. 489,  VZN č. 493, VZN č. 496, VZN č. 512 a VZN č. 513 o  Územnom  pláne  mesta  Trnava  a  o regulatívoch a limitoch využívania územia a zásad pre ďalší rozvoj mesta Trnava
1.2     Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o Územnom pláne zóny Obytná zóna Trnava – Prúdy (lokalita I.b – I.c)
2.1    Schválenie Zásad tvorby a použitia fondu prevádzky, údržby a opráv bytových budov s nájomnými bytmi obstaraných z dotácie na rozvoj bývania
3.    Majetkové záležitosti
4.1    Spolufinancovanie projektu „Nízkouhlíková stratégia v oblasti tepelnej energetiky v meste Trnava“
4.2    Spolufinancovanie projektu „Vybudovanie verejne prístupnej elektrickej nabíjacej stanice pre elektromobily“
5.1    Návrh na voľbu nového člena - neposlanca Komisie bytovej Mestského zastupiteľstva mesta Trnava pre volebné obdobie 2018 – 2022 (zmena člena komisie)
6.1    Zmena zástupcu  Mesta Trnava v správnej rade neziskovej organizácie Centrum včasnej intervencie Trnava, n. o.
7.1    Vystúpenie mesta Trnava zo Združenia obcí mestskej oblasti Trnava
8.1    Program odpadového hospodárstva Mesta Trnava na roky 2016-2020
9.1     Informatívna správa o výsledkoch kontrol ukončených a rozpracovaných od 12.6.2019 do 3.9.2019
10.1   Informatívna správa o využívaní športových areálov vo vlastníctve mesta za rok 2018
11.1   Návrh na úpravu schválených uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava k termínu konania MZ 17.9.2019 a správa o kontrole plnenia uznesení MZ v intervale od 6.6.2019 do 28. 8. 2019 
   
12.    R ô z n e
13.    Interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Trnava
14.    Rekapitulácia uznesení
    Z á v e r


    JUDr. Peter Bročka, LL. M.


    Príloha k bodu programu č. 3

3.1    Schválenie predaja pozemkov v k. ú. Zavar a súťažných podmienok obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy na predaj pozemkov
3.2    Prenájom nehnuteľností na Uliciach Hlavná 17 a Trhová 2 pre potreby vybudovania Kreatívneho centra (Trnavský samosprávny kraj)
3.3    Predaj pozemkov na Ulici Seredská v Modranke 
3.4    Predaj pozemku na Ulici Topoľová v  Modranke
3.5    Predaj pozemku na Ulici Rajčúrska v Modranke
3.6    Predaj podielov z pozemku parc. č. 8399/71 v k. ú. Trnava vlastníkom bytu v bytovom dome súp. č. 6015 na Ulici gen. Goliána 34 v Trnave
3.7    Predaj podielov z pozemkov vo vlastníctve mesta Trnava v k. ú. Trnava vlastníkom bytov na Ulici Poštová, gen. Goliána, Hospodárska, Saleziánska v Trnave
3.8    Predaj pozemkov vo vlastníctve mesta Trnava pod garážami v lokalite ulíc Hospodárska – Kollárova v Trnave
3.9    Kúpa pozemku pri Kamennej ceste
3.10  Kúpa pozemkov v k. ú. Modranka pod Južnou komunikáciou
3.11  Kúpa pozemkov pod a pri bytovom dome na ul. Nevädzovej č. 2 v Trnave po zrušenom SBD POĽNOHOSPODÁR Trnava
3.12  Súhlas s použitím pozemkov a zriadenie odplatného vecného bremena na uloženie rozvodov plynu v rámci stavby „Rekonštrukcia plynovodov Trnava 7, G. Goliana UO02861“ (SPP – distribúcia a. s.)
3.13  Súhlas s použitím pozemkov a zriadenie odplatného vecného bremena na uloženie rozvodov tepla a teplej vody v rámci stavby “Rekonštrukcia vonkajších sekundárnych rozvodov na okruhu OST Linčianska 4, Trnava“ (STEFE Trnava, s. r. o.)
3.14    Súhlas s použitím pozemkov  a zriadenie odplatného vecného bremena na uloženie rozvodov tepla a teplej vody v rámci stavby „Rekonštrukcia vonkajších sekundárnych rozvodov na okruhu OST Družba 7, Trnava“ (STEFE Trnava, s .r. o.)
3.15    Súhlas s použitím pozemkov mesta Trnava a zriadenie vecného bremena na stavbu „Rekonštrukcia horúcovodnej kanálovej prípojky v úseku Š 1017-Š 1040.4 Linčianska 1“ (Trnavská teplárenská, a. s.)
3.16    Súhlas s použitím pozemkov a zriadenie odplatného vecného bremena na uloženie horúcovodných rozvodov v rámci stavby „Rekonštrukcia horúcovodnej kanálovej prípojky v úseku  Š1040-Š 1040.4 (Linčianska)“ (Trnavská teplárenská, a. s.)
3.17    Súhlas s použitím pozemkov mesta na stavbu „Rekonštrukcia vonkajších sekundárnych rozvodov na okruhu Na hlinách 19, Trnava“ (STEFE Trnava, s. r. o. )
3.18    Súhlas s použitím pozemkov, zriadenie odplatného vecného bremena na uloženie elektrických rozvodov a predaj pozemku pod trafostanicou v rámci stavby „TA_Trnava, distribučná TS Dolné Bašty, VNK, NNK“ (Západoslovenská distribučná, a. s.)
3.19    Majetkovoprávne usporiadanie priechodu pre chodcov a spevnených plôch budovaných v rámci stavby „Bytový dom s polyfunkciou – MIKO II“ (ISMONT, s. r. o.)
3.20    Súhlas s použitím pozemkov mesta na umiestnenie NN rozvodov a usporiadanie pozemku         pre trafostanicu na výstavbu rodinných domov na Rekreačnej ulici (Západoslovenská distribučná, a. s.)
3.21    Súhlas s použitím pozemkov na stavbu „Rekonštrukcia plynovodov Trnava 1, Pažitná – Ul. Jána Hajdóczyho, 1 SC, OU02856“ (SPP distribúcia, a. s.)
3.22    Súhlas s použitím pozemkov na stavbu „INS_FTTH_TT_Kukučínova – rekonštrukcia – pripokládka“ (Slovak Telekom, a. s.)
3.23    Súhlas s použitím pozemkov na umiestnenie stavby „Rekonštrukcia vodovodu Ul. Kukučínova, Trnava“ TAVOS, a. s.
3.24    Založenie obchodnej spoločnosti „Mestský zimný štadión, s. r. o.“
3.25    Majetkovoprávne usporiadanie pozemkov a stavieb pre stavbu „Rekonštrukcia, nadstavba a prístavba časti komplexu pivovaru a sladovne Sessler Trnava“ (Sessler, s. r. o.)
3.26    Majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pre stavbu „Prepojovací cyklochodník Pri kalvárii, úsek Cukrová – NSC, I. etapa“
3.27    Majetkovoprávne usporiadanie verejnej infraštruktúry vybudovanej v rámci ďalšej etapy stavby „Obytný súbor Zátvor II. – Ulica Pieštanská, Trnava“ (Arboria Land Development, s. r. o.)
3.28    Zriadenie vecného bremena v prospech Mesta Trnava (CITY ARENA Trnava – Štadión A. Malatinského)
3.29    Výpožička časti pozemku na vybudovanie a užívanie oporných múrikov a prístupovej rampy k bytovému domu na Sladovníckej ulici č. 10, 11, 12  v Trnave (vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome Sladovnícka ul. č. 10,11,12)
3.30    Výpožička časti pozemku na vybudovanie a užívanie troch nových schodísk k bytovému domu na Starohájskej ulici č. 7, 8, 9 v Trnave  (vlastníci bytov a nebytového priestoru v dome Starohájska ul. č. 7,8,9 )
3.31    Výpožička pozemku na umiestnenie pamätníka k 100. výročiu ČSR na Námestí SNP v Trnave (Trnavský samosprávny kraj)
3.32    Majetkovoprávne usporiadanie komunikácií  a spevnených plôch budovaných v rámci stavby „Obytný súbor- Bytové domy s polyfunkciou Mikovíniho ul. Trnava a pozemkov pod nimi (MIKO s. r. o.)
3.33    Ukončenie nájomného vzťahu na pozemky pod reklamnými zariadeniami (ZION Media)
3.34    Správa k žiadostiam, ktoré majetková komisia neodporučila schváliť 13. 8. 2019
3.35    Prenájom nebytových priestorov v objekte Hlavná 5 - Magneti Marelli Slovakia, s.r.o.
3.36    Prenájom nebytových priestorov v objekte Trojičné námestie 11 - Magneti Marelli Slovakia, s .r. o.
3.37    Zmena výmery nebytových priestorov v objekte Okružná 21 - Mária Jedličková – Zákazkové krajčírstvo

 

10.9.2019 9:12

 
Chcete vedieť, čo je nové?