Občan

Pozvánka na 5. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Trnavy

P O Z V Á N K A

V zmysle harmonogramu zasadnutí

 z v o l á v a m

5. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava

vo volebnom období 2022-2026,

ktoré sa uskutoční

19. septembra 2023 (utorok) o 13.00 h.

v konferenčnej miestnosti, prízemie, Radnica, Ulica Hlavná č. 1,  v Trnave

Program: 
 
a/ Otvorenie
 
b/Určenie overovateľov
 
Zloženie pracovného predsedníctva
 
Zloženie návrhovej komisie
 
Zloženie volebnej komisie
 
Schválenie návrhu programu zasadnutia a zmeny návrhu programu
 
 
1.1 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 609 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na území mesta Trnava
 
1.2 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia k nájomným bytom vo vlastníctve Mesta Trnava na Ulici V. Clementisa 6483/51 v Trnave
 
1.3 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 515 o nájomných bytoch pre potreby škôl, školských zariadení a služobných bytoch, ktoré nie sú určené na odpredaj vo vlastníctve Mesta Trnava
 
1.4 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 595 o nakladaní s bytmi vo vlastníctve mesta, ktoré nie sú určené na odpredaj a s bytmi nižšieho štandardu
 
2.1 Povolenie na spracovanie  Zmeny Územného plánu mesta Trnava  - Zmena ÚPN 14/2023
 
2.2 Povolenie na  spracovanie  Zmeny Územného plánu Centrálnej mestskej zóny Trnava mesta  - Zmena ÚPN CMZ  6/2023
 
2.3 Povolenie na spracovanie  Zmeny -  Územného plánu zóny Cukrovar
 
2.4 Povolenie na spracovanie Zadania územného plánu zóny
 
3.1 Vyhodnotenie plnenia rozpočtu za 1. polrok 2023 a monitorovacia správa za 1. polrok 2023, 3. aktualizácia rozpočtu mesta Trnava na rok 2023
 
4. Majetkové záležitosti
 
5.1 Spolufinancovanie projektu „ZŠ s MŠ Nám. SUT – modernizácia učebne/í a rekonštrukcia areálu“
 
5.2 Spolufinancovanie projektu „ZŠ s MŠ A. Kubinu – modernizácia učebne/í  a rekonštrukcia areálu“
 
5.3 Spolufinancovanie projektu „Spoločne v odlišnom“
 
5.4 Spolufinancovanie projektu „ZŠ s MŠ Kornela Mahra – modernizácia učebne/í a rekonštrukcia areálu“
 
6.1 Návrh na voľbu prísediacich pre Okresný súd Trnava
 
7.1 Rozhodnutie v konaní vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z.
 
8.1 Informatívna správa o výsledkoch ukončených a stave rozpracovaných kontrol od 14.6.2023 do 5.9.2023
 
 9.1 Návrh na úpravu schválených uznesení Mestského zastupiteľstva  mesta Trnava k termínu konania MZ 19.9.2023 a správa o kontrole plnenia uznesení v intervale od 8.6.2023 do 30.8.2023
 
 
10. R ô z n e
 
11. Interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Trnava
 
12. Rekapitulácia uznesení
 
 
 
Z á v e r
 
                                                                                JUDr. Peter Bročka, LL.M.                                                                                                                                                                 

                  

Príloha k bodu programu č. 4

4.1 Schválenie nájmu v objekte Mestská športová hala – Volejbalový oddiel Hit Trnava
 
4.2 Schválenie dohody o skončení zmluvy o nájme nebytových priestorov – PURITY of LIFE service s. r. o. – Priemyselný park Trnava
 
4.3 Schválenie prenájmu nebytových priestorov a súťažných podmienok obchodnej verejnej  súťaže na prenájom NP v objekte na ulici Hlavná 1 v Trnave
 
4.4 Schválenie najvhodnejšieho návrhu kúpnej zmluvy na predaj zariadení strojárskeho  charakteru –  častí linky na zhodnocovanie komunálneho odpadu Splitting
 
4.5 Kúpa garáží na Ulici Kornela Mahra a Mozartova v Trnave
 
4.6 Odkúpenie vodných stavieb a pozemkov (Arboria Land Develoment, s.r.o.)
 
4.7 Predaj spoluvlastníckych podielov na pozemku pod bytovým domom Hlboká 4, k. ú. Trnava
 
4.8 Prenájmy pozemkov vo vlastníctve Mesta Trnava pod garážami vo vlastníctve fyzických  osôb v Trnave
 
4.9 Predĺženie prenájmu pozemkov pod predajnými stánkami na Uliciach Vladimíra Clementisa  a Terézie Vansovej v Trnave (T-PRESS spol. s  r. o.)
 
4.10 Majetkovoprávne usporiadaniu pozemku pod cestnou komunikáciou na Narcisovej ulici  v Trnave - schválenie zapojenia Mesta Trnava do dražby pozemku (TT Garant, spol. s r.o.)
 
4.11 Majetkovoprávne usporiadanie stavebných objektov a pozemkov v rámci stavby „Obytný súbor Cukrová I.“ na ulici Cukrová v Trnave (Cukrová I, s.r.o.)
 
4.12 Majetkovoprávne usporiadanie stavebných objektov a pozemkov v rámci stavby „Prepojovacia komunikácia Bratislavská -  Nerudova, verejná dopravná a technická infraštruktúra prepojovacej komunikácie“  (L REAL, s.r.o.)
 
4.13 Súhlas s realizáciou prekládky káblov nn napojenia triediacej linky na Ulici Zavarská v Trnave (FCC Trnava s.r.o.)
 
4.14 Použitie pozemkov pre umiestnenie stavieb pre objekt „Bytový dom Botanica“ (Hager reality, s.r.o.)
 
4.15 Súhlas s použitím pozemku na umiestnenie prístupového chodníka k rodinnému domu (Kalivodová)
 
4.16 Súhlas s použitím pozemkov za účelom osadenia cyklistickej infraštruktúry (Slovenský cykloklub)
 
4.17 Súhlas s použitím pozemkov na vybudovanie pásu na izoláciu budovy (Pamiatkový úrad  SR)
 
4.18 Súhlas s použitím pozemku na umiestnenie prípojok pre stavbu „Novostavba supermarketu COOP Jednota“ na ulici Cukrová v Trnave (COOP Jednota, Slovak Telekom, a. s.)
 
4.19 Súhlas s použitím pozemkov na stavbu distribučných rozvodov NN k stavbe „Rezidencia – B. S. Timravy“ v Trnave  (BOTRAN, s.r.o.)
 
4.20 Súhlas s použitím pozemku na umiestnenie optickej prípojky a šachty na Ulici  Hviezdoslavovej v Trnave (Slovak Telekom, a. s.)
 
4.21 Zrušenie zmluvy o vecnom bremene a uzatvorenie novej zmluvy o zriadení vecného  bremena v prospech nového investora v rámci stavby „City Arena Trnava – objekt „C“ – prekládka STL plynovodu“  (Arena park, s.r.o.)
 
4.22 Zriadenie vecného bremena  na Ulici Púpavová v prospech TAVOS a. s.
 
4.23 Investičná akcia mesta „Spoločná cestička pre chodcov a cyklistov Bratislavská ulica (od Strojárenskej po kataster obce Hrnčiarovce nad Parnou) v Trnave – preložka VN kábla  (Západoslovenská distribučná, a. s.)
 
4.24 Náhrada za faktické užívanie pozemkov v k. ú. Trnava v lokalite Medziháj (MAJO – Agro, s.r.o.)
 
4.25 Správa k žiadostiam, ktoré majetková komisia neodporučila schváliť 31.5.2023
 

13.9.2023 11:24