Občan

Pozvánka na 6. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva_3. decembra o 13.00 h

       P O Z V Á N K A

V zmysle harmonogramu zasadnutí  zvolávam 6. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava vo volebnom období 2018 - 2022,
ktoré sa uskutoční


3. decembra 2019 (utorok) o 13.00 h


v konferenčnej sále trnavskej radnice, Ulica Hlavná č. 1 v Trnave.

 
Návrh  p r o g r a m u:


a/    Otvorenie
b/    Určenie overovateľov
Zloženie pracovného predsedníctva
Zloženie návrhovej komisie
Zloženie volebnej komisie
Schválenie návrhu programu zasadnutia a zmeny návrhu programu

1.1    Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o dani z nehnuteľností, dani za psa, za nevýherné hracie prístroje, dani za jadrové zariadenie
1.2    Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o miestnom poplatku za rozvoj
1.3    Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva
1.4    Návrh Všeobecne  záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa  VZN č. 526 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
1.5    Návrh Všeobecne  záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 466 v znení VZN č. 467, VZN č. 469, VZN č. 478, VZN č.484, VZN č. 489,  VZN č. 493, VZN č. 496, VZN č. 512, VZN č. 513 a VZN č. 522 o  Územnom  pláne  mesta  Trnava                       a  o regulatívoch  a limitoch využívania územia a zásad pre ďalší rozvoj mesta Trnava
1.6    Návrh Všeobecne  záväzného nariadenia, ktorým sa dopĺňa  VZN č. 57 v znení  VZN    č. 258, VZN č. 334, VZN č. 385, VZN č. 403, VZN č. 405, VZN č. 472, VZN č. 473, VZN č. 479 a VZN č. 498 O územnom pláne centrálnej mestskej zóny Trnava
2.1    Povolenie na  spracovanie  Zmeny  Územného plánu mesta Trnava (Aktualizované znenie rok 2009)  - Zmena ÚPN
lokalita K - Bytová výstavba na Zelenečskej
lokalita L – Komunikácia za objektom CKD market
3.1    Rozpočet mesta Trnavy na rok 2020 a viacročný rozpočet na roky 2020 – 2022
4.    Majetkové záležitosti
5.1    Spolufinancovanie projektu „Obnova a revitalizácia národnej kultúrnej pamiatky - meštiansky dom Pracháreň“
6.1    Návrh na voľbu člena Výboru mestskej časti č. 6 Trnava – Modranka z radov obyvateľov mesta
7.1    Dodatok č. 1 Zriaďovacej listiny Zariadenia pre seniorov v Trnave, Terézie Vansovej 5, Trnava
8.1     Informatívna správa o výsledkoch kontrol ukončených a rozpracovaných od 9.10.2019 do 19.11.2019
8.2    Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Trnava na I. polrok 2020
9.1    Informatívna správa o hospodárení Mestského zimného štadióna v sezóne 2018/2019
10.1    Návrh na úpravu schválených uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava k termínu konania MZ 3.12.2019 a správa o kontrole plnenia uznesení MZ v intervale od 3.10.2019 do 13.11.2019  
    
11.    R ô z n e
12.    Interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Trnava
13.    Rekapitulácia uznesení
    Z á v e r

JUDr. Peter Bročka, LL.M., v. r.
primátor mesta Trnava
                                                                              Príloha k bodu programu č. 4

4.1    Schválenie predaja  mestskej chaty na Jahodníku a súťažných podmienok obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy na predaj chaty
4.2    Súhlas s použitím pozemkov pre stavbu "NN prípojka pre nabíjacie stanice elektromobilov" na Ul. Nitrianska v Trnave (Branislav Skukálek – AUTOSERVICE)
4.3    Súhlas s podnájmom majetku Mesta  (north tower, s.r.o.)        
4.4    Súhlas s použitím pozemkov pre stavbu „Transformačná stanica, Bottova ulica Trnava“ (Západoslovenská distribučná, a.s.)
4.5    Súhlas s použitím pozemku na vybudovanie nábehových rámp na Ulici Gejzu Dusíka v Trnave (Bytové družstvo so sídlom v Trnave)
4.6    Súhlas s použitím pozemkov a zriadenie odplatného vecného bremena na  stavbu „FTTH TT KBV Generála Goliana“ v Trnave (Slovak Telekom, a. s.)
4.7    Súhlas s použitím pozemkov a zriadenie odplatného vecného bremena na  stavbu „FTTH TT KBV     Koniarekova“  (Slovak Telekom, a. s.)
4.8    Súhlas s použitím pozemkov a zriadenie odplatného vecného bremena na  stavbu „INS_FTTH_Trnava _ Ľ.Podjavorinskej_KBV“  (Slovak Telekom, a. s.)
4.9     Súhlas s použitím pozemkov mesta na umiestnenie optickej siete vybudovanej v rámci stavby „FTTH Trnava KBV polygón 1“ v Trnave (Slovak Telekom, a.s.)
4.10   Zámena pozemkov pre stavbu „Prepojovací cyklochodník Pri kalvárii, úsek Cukrová – NSC, I. etapa“ (Reklas, s.r.o.)
4.11   Zriadenie vecného bremena pre stavbu „Horúcovodná prípojka a preložka horúcovodu pre objekt Bytový  dom s nebytovými priestormi REZIDENCIA – ul. Paulínska, Trnava“ (Trnavská teplárenská, a. s.)
4.12   Výpožička časti pozemku na vybudovanie a užívanie odkvapového chodníka k bytovému domu na Sladovníckej ul. č. 10,11,12  v Trnave  (vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome Sladovnícka ul. č. 10,11,12)
4.13    Majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pre investičnú akciu mesta „Elektrická prípojka k revitalizovanému lesíku Štrky“(Slovenský pozemkový fond, Slovenská správa ciest, Slovenský vodohospodársky podnik)
4.14   Majetkovoprávne usporiadanie stavby a pozemkov „Okružná križovatka OK 2“ (Arboria Land Development  s. r. o., Arboria Land Development II s. r. o., TESCO STORES SR, a. s.)
4.15    Prenájom pozemkov pod parkoviskom pri železničnej stanici od ŽSR
4.16    Prenájom nehnuteľností na Ulici Hlavná 17 pre potreby vybudovania Kreatívneho centra (Trnavský samosprávny kraj)
4.17    Priamy prenájom pozemku na Ul. Seredská v Modranke (manželia Kristoví, Jankovič)
4.18    Prenájom nebytových priestorov v objekte radnice na Ulici Hlavná (Marelli Kechnec Slovakia s. r. o.)
4.19    Správa k žiadostiam, ktoré majetková komisia neodporučila schváliť 24. 9. 2019 a 24.10.2019
4.20    Zriadenie vecného bremena na pozemku na Ulici Š. Moyzesa v Trnave
4.21    Kúpa pozemkov na Ul. J. Bottu od Slovenského pozemkového fondu
4.22    Zmena predmetu nájmu nebytových priestorov v objekte PO 01 v TTIP – Trnava Industrial Park spoločnosti FCC Trnava, s.r.o.
4.23    Zmena predmetu nájmu nebytových priestorov v objekte PO 01 v TTIP – Trnava Industrial Park spoločnosti STEFE Trnava, s.r.o.
4.24    Zmena predmetu nájmu nebytových priestorov v objekte PO 01 v TTIP – Trnava Industrial Park spoločnosti WOFIS, s.r.o.
4.25    Zmeny v nájomnej zmluve  (euroAWK, s.r.o.)
4.26    Predaj podielu z pozemku vo vlastníctve mesta Trnava v k. ú. Trnava vlastníkovi bytu na Ulici Saleziánska 46 v Trnave
4.27    Prenájom pozemkov na poľnohospodárske účely v k. ú. Trnava  (TAPOS, s.r.o.)

 

27.11.2019 13:33

 
Chcete vedieť, čo je nové?