Občan

Pozvánka na 7. riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva

Pozvánka na 7. riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva,
ktoré sa uskutoční v utorok 14. februára 2012 o 13.00 h v konferenčnej sále trnavskej radnice na Hlavnej ulici 1.

P r o g r a m :

a/ Otvorenie
b/ Určenie overovateľov, zloženie pracovného predsedníctva, voľba návrhovej komisie, voľba volebnej komisie, schválenie programu rokovania
1.1 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území mesta Trnava na rok 2012
2.1 Urbanistická štúdia „IBV Pekné pole IV, Trnava“ - schválenie
2.2 Zadanie urbanistickej štúdie „Pekné pole IV/B“ - schválenie
2.3 Zadanie urbanistickej štúdie „Pekné pole V, Trnava“ - schválenie
2.4 Urbanistická štúdia „Individuálna bytová výstavba – Za traťou III/B“ - schválenie
2.5 Návrh na povolenie spracovania zmeny Územného plánu mesta Trnava (zmena A/2012)
2.6 Informatívna správa k plneniu uznesenia MZ č. 168 z 25.10.2011 (zmena ÚPN G/2011)
3.1 Informatívna správa o parkovaní v meste Trnava
4. Majetkové záležitosti
5.1 Návrh na odpis nevymožiteľných pohľadávok
6.1 Dodatok č. 1 k Všeobecným podmienkam zriaďovania a prevádzkovania exteriérových sedení na pozemkoch vo vlastníctve mesta Trnava
7.1 Návrh na udelenie ocenení mesta Trnava za rok 2011 osobám a kolektívom v zmysle VZN č. 315/2009 a VZN č. 354/2010, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 315 o udeľovaní ocenení mesta Trnava
8.1 Predaj bytov
9.1 Návrh na voľbu prísediacich pre Okresný súd Trnava
10.1 Správa o priebehu a konečnom zúčtovaní Tradičného trnavského jarmoku 2011
11.1 Informatívna správa k problematike hazardných hier na území mesta Trnava
12.1 Správa o uskutočnených verejných obstarávaniach zákaziek a postupoch verejného obstarávania v II. polroku 2011 s hodnotou predmetu obstarávania tovarov a služieb nad 17 000 eur a prác nad 34 000 eur
13.1 Návrh rozpočtu a organizačného zabezpečenia medzinárodného hudobného festivalu DOBROFEST - 2012
14.1 Správa o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Trnava za rok 2011
15.1 Správa o činnosti Mestskej polície mesta Trnava za obdobie od 01.01.2011 do 31.12.2011
15.2 Štatistický prehľad kriminality, stavu ochrany verejného poriadku a dopravnej nehodovosti v služobnom obvode OO PZ Trnava za obdobie od 01.01.2011 do 31.12.2011
16.1 Správa o kontrole plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, ktorých termín plnenia je v intervale od 24.11.2011 do 25.01.2012
17. R ô z n e
17.1 Majstrovstvá Slovenska v spoločenských tancoch – návrh na poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Trnava v roku 2012
17.2 Informatívna správa o zmene Organizačného poriadku Mestského úradu v Trnave
18. Interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Trnava
19. Rekapitulácia uznesení
Z á v e r

Ing. Vladimír Butko
primátor mesta

16.2.2012 5:30

 
Chcete vedieť, čo je nové?