Občan

Pozvánka na 7. riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva

P O Z V Á N K A
 
V zmysle harmonogramu zasadnutí
zvolávam
7. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava
vo volebnom období 2022-2026,
ktoré sa uskutoční
 
12. decembra 2023 (utorok) o 13.00 h 
 
v konferenčnej miestnosti, prízemie, Radnica, Ulica Hlavná č. 1,  v Trnave
 
Návrh  p r o g r a m u :
 
a/   Otvorenie
b/   Určenie overovateľov
      Zloženie pracovného predsedníctva
      Zloženie návrhovej komisie   
      Schválenie návrhu programu rokovania a zmeny návrhu programu
1.1     Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o nakladaní s  komunálnymi odpadmi  a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Trnava
1.2     Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 596 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
1.3     Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 487 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi  znečisťovania na území mesta Trnava
2.1     Povolenie na  spracovanie  Zmeny Územného plánu Centrálnej mestskej zóny Trnava mesta  - Zmena ÚPN CMZ  07/2024
3.1     Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami Mesta Trnava
3.2     Rozpočet mesta Trnava na roky 2024-2026
3.3     Schválenie úverového rámca na čerpanie kapitálových výdavkov mesta
4.1     Vyhlásenie miestneho referenda na základe Petície skupiny obyvateľov mesta doručenej na Mestský úrad v Trnave dňa 18.10.2023
5.       Majetkové záležitosti
6.1     Projekt dostupného bývania s prvkami housing first  v podmienkach mesta Trnava na rok 2024 
7.1     Integrovaná územná stratégia mestskej funkčnej oblasti jadrového mesta Trnava na obdobie 2022-2027 s výhľadom do roku 2030
8.1     Aktualizácia Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Trnava na roky 2014 – 2023 s výhľadom do roku 2030 – predĺženie platnosti aktuálneho Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Trnava na obdobie 2014 – 2025 s výhľadom do roku 2030
9.1     Informatívna správa o výsledku kontroly Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky „Účinnosť zavedenia objektívnej zodpovednosti a efektívnosť je fungovania“
10.1   Informatívna správa o výsledkoch ukončených a stave rozpracovaných kontrol od 18.10.2023 do 28.11.2023
10.2   Návrh Plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Trnava na I. polrok 2024
11.1  Návrh na úpravu schválených uznesení Mestského zastupiteľstva  mesta Trnava k termínu konania MZ 12.12.2023 a správa o kontrole plnenia uznesení  v intervale od 12.10.2023 do 22.11.2023
12.   Rôzne
13.   Interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Trnava
14.   Rekapitulácia uznesení
        Z á v e r   
 
                                                                                       JUDr. Peter Bročka, LL.M.                                  
                                                                        
              
 
Príloha k bodu programu 5/ 
 
5.1 Kúpa garáže na Ulici Mozartova v Trnave
5.2 Kúpa stavebných objektov - sadové úpravy, prípojky NN a studne –     vybudovaných v rámci stavby „Obytný súbor Nová Trnava -  Územie“ v obytnej zóne Prúdy (Terra Trnavia, s.r.o.)
5.3 Predaj spoluvlastníckych podielov pod bytovým domom Ulica Jána Bottu č. 6-14 v k. ú. Trnava 
5.4 Predaj spoluvlastníckeho podielu pod bytovým domom ul. Gejzu Dusíka č. 33
5.5 Prenájom dreveného pódia na Trojičnom námestí v Trnave  -  (Mapa Appetito,     s. r. o.)  
5.6 Predĺženie prenájmu pozemkov pod predajnými stánkami na území mesta       Trnava  
5.7 Správa k žiadostiam, ktoré majetková komisia neodporučila schváliť 10. 10. 2023
5.8 Súhlas s použitím pozemku Mesta v k. ú. Zavar na výstavbu vjazdu k prístupovej komunikácii a vodovodnej prípojky (Sessler, a. s.)
5.9 Súhlas s umiestnením telekomunikačnej stavby „D_Bytový dom-TT Pri Aleji“ na pozemku parc.reg.“E“ parc.č. 1153/3 v k. ú. Trnava a uzatvorenie dohody o náhrade za obmedzenie užívania pozemku (Orange Slovensko, a. s.)
5.10 Súhlas s použitím pozemku na umiestnenie optickej prípojky na Ulici Hviezdoslavovej v Trnave  (Slovak Telekom, a. s.)
5.11 Súhlas s použitím pozemku na umiestnenie vodomernej a revíznej šachty na Ulici Átriová v Trnave  (MUDr. Stano)
5.12 Zriadenie vecného bremena na umiestnenie vodomernej šachty k administratívnej budove na ul. V. Clementisa, Trnava (manž. Gálikoví)
5.13 Zriadenie vecného bremena na umiestnenie vjazdu k stavbe „Individuálna výstavba Zelenečská v Trnave (MG Building s. r. o.)
5.14 Zrušenie uznesenia č. 33/2023 a schválenie nového uznesenia v rámci stavby „Predaj trafostanice,  pozemku pod trafostanicou a priľahlých pozemkov na Ulici Ľaliovej v Trnave (Západoslovenská distribučná, a. s.)
5.15 Návrh vzájomnej spolupráce a finančnej spoluúčasti medzi Mestom Trnava a Materiálovotechnologickou fakultou STU
5.16 Určenie formy nadobudnutia pozemkov - návrh majetkového a investičného zámeru Mesta Trnava v lokalite bývalého Cukrovaru
5.17 Odsúhlasenie skutočnej výšky vynaložených nákladov na stavebné úpravy nebytových priestorov v objekte Mozartova 10 v Trnave
Základná škola Narnia Trnava
5.18 Schválenie prenájmu nebytových priestorov a súťažných podmienok OVS o najvhodnejší návrh nájomnej zmluvy na prenájom nebytových priestorov v objekte na ulici Hlavná 1 v Trnave  
 

6.12.2023 10:27