Občan

Pozvánka na 9. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava

P O Z V Á N K A


V zmysle harmonogramu zasadnutí  zvolávam  9. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava
vo volebnom období 2018 - 2022, 
ktoré sa uskutoční30. júna 2020 (utorok) o 13.00 h, ktoré sa bude konať v konferenčnej sále trnavskej radnice, prízemie, Ulica Hlavná č. 1 v Trnave.
 


Návrh  programu:

a/    Otvorenie
b/    Určenie overovateľov
Zloženie pracovného predsedníctva
Zloženie návrhovej komisie
Schválenie návrhu programu zasadnutia a zmeny návrhu programu

1.1    Prerokovanie protestu prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Trnava č. 25 o dodržiavaní čistoty a poriadku
1.2    Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 25 o dodržiavaní čistoty a poriadku
2.1    Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebísk  na území mesta Trnava
2.2    Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o hazardných hrách na území mesta Trnava
2.3    Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 468 o poskytovaní jednorazových dávok v hmotnej núdzi a mimoriadnych dávok mestom Trnava
2.4    Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 500 o nakladaní s bytmi vo vlastníctve mesta Trnava (postavených s finančným prispením zo štátneho rozpočtu dotácie na rozvoj bývania a zo Štátneho fondu rozvoja bývania)
2.5    Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 501  o úprave podmienok poskytovania finančných prostriedkov na vykonávanie opatrení sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately
2.6    Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 518  o nakladaní s bytmi pre potreby mesta, s ostatnými bytmi, ktoré nie sú určené na odpredaj vo vlastníctve mesta a s nájomnými bytmi nižšieho štandardu  
2.7    Návrh Všeobecne  záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 466 v znení VZN č. 467, VZN č. 469, VZN č. 478, VZN č. 484, VZN č. 489,  VZN  č. 493, VZN č. 496, VZN č. 512, VZN č. 513, VZN č. 522 a VZN č. 533 o  Územnom  pláne  mesta  Trnava  a  o regulatívoch  a limitoch využívania územia a zásad pre ďalší rozvoj mesta Trnava
2.8    Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa ruší VZN č. 435, ktorým sa  vyhlasuje obecné chránené územie „PARK JANKA KRÁĽA V TRNAVE“
3.1    Povolenie na  spracovanie  Zmeny Územného plánu mesta Centrálnej mestskej zóny Trnava
Zmena ÚPN CMZ Trnava 01/2020 Nebytová budova, Štefánikova, Trnava
4.1    2. aktualizácia rozpočtu mesta Trnavy na rok 2020
4.2    Zmena členov výboru pre audit
5.    Majetkové záležitosti
6.1    Spolufinancovanie projektu “Výstavba tréningového futbalového ihriska s umelou trávou a súvisiacej infraštruktúry”
6.2    Spolufinancovanie projektu “Vypracovanie účelového energetického auditu verejných budov v meste Trnava”
6.3    Spolufinancovanie projektu “Inteligentné riadenie dopravy – Smart Trnava”
7.1    Informatívna správa o výsledkoch kontrol ukončených a rozpracovaných od 15.4.2020 do 16.6.2020
7.2    Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Trnava na II. polrok 2020
8.1    Dodatok č. 1 k zámeru na spracovanie Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Trnava na roky 2021 – 2027
9.1    Návrh na úpravu schválených uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava k termínu konania  MZ 30. 6. 2020 a správa o kontrole plnenia uznesení MZ v intervale od 3. 4. 2020 do 10. 6. 2020
   
10.    R ô z n e
11.    Interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Trnava
12.    Rekapitulácia uznesení
    Z á v e r
JUDr. Peter Bročka, LL. M.
                                                                       
                                                                         

Príloha k bodu programu č. 5


5.1    Zmena zmluvy o nájme nebytových priestorov a odsúhlasenie skutočnej výšky vynaložených nákladov na stavebné úpravy nebytových priestorov v objekte na ulici Mozartova 10
Bc. Dominika Chorvatovičová Dis. Art.
5.2    Zmena nájomcu NP v objekte V jame 25 v Trnave
Ľubica Kovárová Indrišková
5.3    Odsúhlasenie skutočnej výšky vynaložených nákladov na stavebné úpravy NP v objekte Mozartova 10 v Trnave
Združenie škôl C.S.Lewisa, ú. z.
5.4    Rozšírenie predmetu nájmu v objekte SO 02 - Pavilón výrobných buniek  v TTIP – Trnava Industrial Park pre spoločnosť AicobotiX s.r.o.
5.5    Kúpa pozemku Kravský pasienok v lokalite Štrky v Trnave (Ing. Klára Dvorecká a spol.)
5.6    Predaj pozemku na ul. Dedinská v Modranke (Štefan Sabo)
5.7    Súhlas s použitím pozemkov vo vlastníctve Mesta Trnava a zriadenie vecných bremien na uloženie inžinierskych sietí a vybudovanie cyklochodníka v lokalite Obytnej zóny Prúdy pri ul. Zavarská v Trnave  (Terra Trnavia, s.r.o.)
5.8    Súhlas s použitím pozemku parc.č. 808 (parc.reg.“E) a zriadenie bezodplatného vecného bremena na prístavbu balkónov k bytovému domu súp.č. 3196, ul. A. Kubinu 31 (vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome na ul. A. Kubinu 31  v Trnave)
5.9    Súhlas s využitím pozemkov k umiestneniu stavby „Okružná križovatka Bratislavská – Nerudova“  v Trnave (OC SOFI, s.r.o.)
5.10    Súhlas s použitím pozemkov na uloženie káblov na Ul. Ivana Krasku v Trnave a zriadenie vecného bremena (Západoslovenská distribučná, a. s.)
5.11    Súhlas s použitím pozemkov na uloženie káblov na Ul. Štefana Moyzesa v Trnave a zriadenie vecného bremena (Západoslovenská distribučná, a. s.)
5.12    Súhlas s použítím pozemku a zriadenie vecného bremena na Ul. Mikovíniho  v Trnave (Trnavská vodárenská,a. s.)
5.13    Súhlas s použítím pozemku parc. č. 1501/1 a zriadenie vecného bremena na prístavbu loggií k bytovému domu G. Dusíka 19-23, Trnava
5.14    Zriadenie odplatného vecného bremena na pozemku parc.č. 1263/1 (parc.reg.“E“) na elektrické vedenie na ul. Bernolákova v Trnave (Západoslovenská distribučná, a. s.)
5.15    Zriadenie vecných bremien pre stavbu Rekonštrukcia námestia v Modranke
5.16    Nájomná zmluva „Obnova Ružového parku“ – MPÚ Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. Piešťany
5.17    Prenájom pozemku na Ulici Oblúková (KRKTKOVANIE ZSK s. r. o.)
5.18    Ukončenie nájomného vzťahu na reklamné zariadenia na Zelenom kríčku (RENGL Slovensko, s. r. o.,  euroAWK, s. r. o.)
5.19    Obnova a revitalizácia národnej kultúrnej pamiatky – meštiansky dom Pracháreň, Radlinského č. 10, Trnava – (Mesto Trnava)
5.20    Návrh na zrušenie uznesení Mestského zastupiteľstva, realizáciu finančných vyrovnaní, vyplývajúcich zo zmluvných záväzkov medzi Mestom Trnava a BAT Trnava, s. r. o.  a súhlas s výstavbou 15 parkovacích miest na pozemku parc. č. 5671/92 v k. ú. Trnava a ich kúpou do majetku Mesta Trnava (BAT Trnava, s. r. o.)
5.21    Správa k žiadostiam, ktoré majetková komisia neodporučila schváliť 19. 5. 2020
5.22    Úprava výšky nájomného za prenájom pozemkov pod predajnými stánkami (Kvetinárstvo Csajanová, F. Jurina – oprava hodín)
5.23    Úprava výšky nájomného za prenájom pozemkov pod predajnými stánkami (T-PRESS spol. s r. o.)
5.24    Prenájom časti pozemku na Ulici Štefana Moyzesa


 

26.6.2020 8:42

 
Chcete vedieť, čo je nové?