Občan

Pozvánka na verejné prerokovanie zámeru Obytný súbor Prúdy, Trnava

M E S T O   T R N A V A,  MESTSKÝ  ÚRAD  V  TRNAVE


v spolupráci s navrhovateľom Terra Trnavia, s. r. o., Blagoevova 28, 851 01 Bratislava v zastúpení spoločnosti EKOJET, s. r. o., Tehelná 19, 831 03 Bratislava v súlade s § 34 ods. 2 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

p o z ý v a

verejnosť na verejné prerokovanie zámeru „Obytný súbor PRÚDY, Trnava“, dňa 10. júla 2019 o 15.00 hod.
  
Verejné prerokovanie sa uskutoční na Mestskom úrade v Trnave, Trhová ulica č. 3, v zasadacej miestnosti č. dv. 215 na 2. poschodí.


 

21.6.2019 13:43

 
Chcete vedieť, čo je nové?