Podnikateľ

Prenájom nebytových priestorov – bufet – verejné korčuľovanie – Mestský zimný štadión

Prenájom nebytových priestorov – bufet – verejné korčuľovanie – Mestský zimný štadión

Správa majetku mesta Trnava (ďalej len „SMMT“) v súlade s bodom 5 § 8 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a majetkom v štátnom vlastníctve, ktorý bol mestu zverený zverejňuje zámer prenajať nebytový priestor o výmere 42,09 m2 nachádzajúci sa v Slovenskej republike, v meste Trnava, v katastrálnom území Trnava, zapísaný na liste vlastníctva č. 13598 ako stavba bez súpisného čísla postavená na pozemku C-KN parc.č. 5671/154 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 42,09 m2, ktorej vlastníkom je Mesto Trnava, na adrese Spartakovská 1B, 917 01 Trnava, za cenu stanovenú v oznámení o priamom prenájme nebytových priestorov.

Predpokladaná doba prenájmu časti nebytových priestorov: od 1.11.2021 do 31.3.2022

Minimálne nájomné: 403,78 eur bez DPH / mesiac

Lehota na doručenie cenových ponúk: 28.10.2021 do 8.30 h.          

 Zmluva - návrh VK 2021

 Výzva - priamy prenájom priestorov bufet MZŠ - VK

12.10.2021 14:12

 
Chcete vedieť, čo je nové?