Občan

Prenájom nebytových priestorov - Mestská poliklinika, Starohájska 2

STREDISKO SOCIÁLNEJ STAROSTLIVOSTI, podľa § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a v súlade s § 8 bod 3 písm. c) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a majetkom v štátnom vlastníctve, ktorý bol mestu zverený v znení dodatkov poskytne do priameho prenájmu nasledovné nebytové priestory:

 Nebytové priestory_Starohájska

7.8.2017 15:30

 
Chcete vedieť, čo je nové?