Občan

Prenájom nebytových priestorov v TTIP - Trnava Industrial Park

Odbor priemyselného parku a inovačných procesov, ako správca TTIP – Trnava Industrial Park, v zmysle Zmluvy o výkone správy majetku mesta Trnava a v súlade s § 8 bod 3 písm. c) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a majetkom v štátnom vlastníctve, ktorý bol mestu zverený v znení dodatkov (ďalej len "Zásad") poskytne do priameho prenájmu nebytové priestory, nachádzajúce sa v TTIP – Trnava Industrial Park na Priemyselnej ulici číslo 5/C v Trnave.

 

 Zoznam voľných priestorov na prenájom

31.7.2017 11:24

 
Chcete vedieť, čo je nové?