Občan

Prenájom nebytových priestorov: Zdravotné stredisko, Mozartova 3, Trnava

Stredisko sociálnej starostlivosti, podľa § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a v súlade s § 8 bod 3 písm. c) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a majetkom v štátnom vlastníctve, ktorý bol mestu zverený v znení dodatkov poskytne do priameho prenájmu nebytové priestory:
Prenájom NP Zdravotné stredisko, Mozartova 3, Trnava

Umiestnenie nebytového priestoru – výmera:
a) Prízemie, m. č. 35, 37, 38  - 12,73 m2
b) 1. poschodie, m. č. 114, 115   36,55 m2  

Minimálna cena za prenájom nebytových priestorov v súlade s VZN č. 456 je vo výške   30,95 eura/m2/rok.


Lehota na doručovanie ponúk: 1.) 07.02.2017.do 9.00 hod.
2.) 06.03.2017 do 9.00 hod.
3.) 10.04.2017 do 9.00 hod.
4.) 05.06.2017 do 9.00 hod.
  

Viac informácií: www.sss.trnava.sk

V Trnave, dňa: 20. 1.2017
 

Lokalita

GPS:
N 48.3694982546579 / E 17.567820849584905

27.1.2017 16:53

 
Chcete vedieť, čo je nové?