Občan

Prenájom voľných nebytových priestorov

STEFE Trnava, s.r.o. v zmysle Zmluvy o výkone správy majetku mesta Trnava a v súlade s § 8 bod 3 písm. c) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a majetkom v štátnom vlastníctve, ktorý bol mestu zverený v znení dodatkov (ďalej len "Zásad")

 poskytne do priameho prenájmu nebytové priestory.

  Zoznam nebytových priestorov

1.3.2017 14:01

 
Chcete vedieť, čo je nové?