Podnikateľ

Prenájom voľných nebytových priestorov

STEFE Trnava, s. r. o. v zmysle Zmluvy o výkone správy majetku mesta Trnava a v súlade s § 8 bod 3 písm. c) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a majetkom v štátnom vlastníctve, ktorý bol mestu zverený v znení dodatkov (ďalej len "Zásad") poskytne do priameho prenájmu nebytové priestory.

 Zoznam voľných nebytových priestorov

3.8.2021 11:35

 
Chcete vedieť, čo je nové?