Občan

Prenájom voľných nebytových priestorov

STEFE Trnava, s.r.o. v zmysle Zmluvy o výkone správy majetku mesta Trnava a v súlade s § 7 bod 6 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a majetkom v štátnom vlastníctve, ktorý bol mestu zverený v znení dodatkov, poskytne do priameho prenájmu Nebytové priestory. 

 

  Priamy prenájom 

24.5.2023 9:55