Občan

Prenájom voľných nebytových priestorov

STEFE Trnava, s.r.o. v zmysle Zmluvy o výkone správy majetku mesta Trnava a v súlade s § 12 ods. 3 písm. c) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a majetkom v štátnom vlastníctve, ktorý bol mestu zverený v znení dodatkov, poskytne do priameho prenájmu nebytové priestory.

Priamy prenájom

 

12.2.2024 10:50