Občan

Prenájom voľných nebytových priestorov_ V. Clementisa

STREDISKO SOCIÁLNEJ STAROSTLIVOSTI, podľa § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a v súlade s § 8 bod 3 písm. c) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a majetkom v štátnom vlastníctve, ktorý bol mestu zverený v znení dodatkov poskytne do priameho prenájmu nasledovné nebytové priestory:

  Nebytové priestory - Clementisa

18.5.2020 11:07

 
Chcete vedieť, čo je nové?