Občan

Prenájom voľných nebytových priestorov_V. Clementisa

STREDISKO SOCIÁLNEJ STAROSTLIVOSTI, podľa § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a v súlade s § 8 bod 3 písm. c) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a majetkom v štátnom vlastníctve, ktorý bol mestu zverený v znení dodatkov poskytne do priameho prenájmu nasledovné nebytové priestory:

Nebytové priestory _ V. Clementisa

24.10.2019 13:16

 
Chcete vedieť, čo je nové?