Občan

Prerokovania žiadostí o výrub drevín 22. a 31. mája

Oznámenie o začatí konania a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním vo veci žiadosti na výrub drevín na území mesta Trnava:

Mesto Trnava ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody podľa § 69 zákona NR SR č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení noviel a v zmysle § 21 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní zvoláva konania vo veci žiadostí na výrub drevín:

22. máj

Na ulici:

  • Botanická 17-18
  • Veterná 30
  • Rekreačná, parc.č. 10869/2

31. máj

Na ulici:

  • Dedinská 56
  • Špačinská cesta 29

22.5.2012 17:01

 
Chcete vedieť, čo je nové?