Občan

Prerokovania žiadostí o výrub drevín počas septembra

Oznámenie o začatí konania a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním vo veci žiadosti na výrub drevín na území mesta Trnava:

Mesto Trnava ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody podľa § 69 zákona NR SR č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení noviel a v zmysle § 21 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní zvoláva konania vo veci žiadostí na výrub drevín:

13. september

Na uliciach:

  • Okružné námestie, parc. č. 1852/3
  • Veterná 23

19. september

Na uliciach:

  • T. Vansovej  - Cyklochodník II. etapa

24. september

Na uliciach:

  • Hlavná ulica, na pozemkoch parc.číslo 8831, 8814/3, 8825/1, 8829, 8830/1, 751/2, 8838, 8839 (Obnova verejných priestorov Hlavnej ulice v Trnave)

19.9.2012 11:45