Občan

Recyklačná linka na zhodnocovanie PET fliaš

Mesto  Trnava, Mestský úrad v Trnave v súlade s §29 ods. 16  zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje verejnosti, že obdržalo rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní č. OU-TT-OSZP3-2022/004109-024 zo dňa 02.05.2022 Okresným úradom Trnava, Odborom starostlivosti o životné prostredie, Kollárova 8, 917 02 Trnava, podľa ktorého sa navrhovaná činnosť:

„Recyklačná linka na zhodnocovanie PET fliaš“

navrhovateľa RENVIRO s.r.o., Kopčianska 9, 851 01 Bratislava, IČO: 46235248 v zastúpení spoločnosťou Ing. Andrejom Žibekom EKO-SPIRIT, Sihotská 5, 920 01 Hlohovec, IČO: 37994361

nebude  posudzovať

podľa zákona. Rozhodnutie v elektronickej podobe je zverejnené na stránke  mesta  alebo na webových stránkach enviroportalu a Centrálnej úradnej elektronickej tabuli

Do rozhodnutia je tiež možné nahliadnuť na Mestskom úrade v Trnave, Odbor územného rozvoja a koncepcií, č.dv.248, Trhová ulica č.3, 917 71 Trnava.

 Rozhodnutie

20.9.2022 13:21

 
Chcete vedieť, čo je nové?