Občan

Rozhodnutie - Cintorín na Kamennej ceste - rozšírenie cintorína

Mesto Trnava, navrhovateľ zámeru v súlade s § 29 ods. 16 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon”) oznamuje verejnosti, že po ukončení zisťovacieho konania  navrhovanej činnosti

Cintorín na Kamennej ceste - rozšírenie cintorína

obdržalo rozhodnutie Okresného úradu životného prostredia Trnava, vydané pod č. OU-TT-OSZP3-2020/006713-024,  podľa ktorého sa navrhovaná činnosť nebude posudzovať podľa zákona.

Rozhodnutie je v elektronickej podobe zverejnené na stránke Mesta Trnava www.trnava.sk na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli na slovensko.sk a na stránke www.enviroportal.sk

Do rozhodnutia je tiež možné nahliadnuť počas stránkových hodín na Mestskom úrade v Trnave, odbore územného rozvoja a koncepcií, č. dv. 248, Trhová ulica č. 3.


 

14.2.2020 10:58

 
Chcete vedieť, čo je nové?