Občan

Rozhodnutie: CTPark Trnava, plánované rozšírenie hál

Mesto  Trnava, Mestský úrad v Trnave v súlade s §29 ods. 16  zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamuje verejnosti, že obdržalo rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní č. 2895/2022-11.1.2/mš zo dňa 17.03.2022 Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, podľa ktorého sa zmena navrhovanej činnosti

„CTPark Trnava, plánované rozšírenie hál“

navrhovateľa CTP Slovakia, s.r.o., Laurinská 18, 811 01 Bratislava, IČO 48 292 982 v zastúpení spoločnosťou EKOJET, s.r.o., Staré Grunty 9A, 941 04 Bratislava, IČO 35 734 990

nebude  posudzovať podľa zákona.

Rozhodnutie v elektronickej podobe je zverejnené na stránke mesta na centrálnej úradnej elektronickej  tabuli na slovensko.sk a na  webovej stránke enviroportal

Do rozhodnutia je tiež možné nahliadnuť v stránkových hodinách na Mestskom úrade v Trnave, Odbor územného rozvoja a koncepcií, č.dv.248, Trhová ulica č.3, 917 71 Trnava.

5.5.2022 12:48

 
Chcete vedieť, čo je nové?