Občan

Rozhodnutie - Kovošrot PCH - Metal

Mesto Trnava, dotknutá obec v súlade s § 29 ods. 16 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamuje verejnosti, že obdržalo rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní č. OU-TT-OSZP3-2019/015677/ŠSMER/Šá Okresným úradom Trnava, odborom starostlivosti o životné prostredie, podľa ktorého sa navrhovaná činnosť

„Kovošrot PCH- Metal“

navrhovateľa Peter Chudý PCH Metal, Garbiarska 50/51, 926 01 Sereď  n e b u d e   p o s u d z o v a ť  podľa zákona.

Do rozhodnutia možno nahliadnuť v stránkových hodinách na Mestskom úrade v Trnave, Odbor územného rozvoja a koncepcií, č. dverí 248, Trhová ulica č. 3, Trnava. Rozhodnutie v elektronickej podobe je zverejnené na internetovej stránke mesta www.trnava.sk a na stránke www.enviroportal.sk.

Rozhodnutie


 

12.9.2019 11:07

 
Chcete vedieť, čo je nové?