Občan

Rozhodnutie o o ukončení zisťovacieho konania k navrhovanému strategickému dokumentu Zmena 01/2015 Územného plánu mesta Trnava (Aktualizované znenie 2009) v znení neskorších zmien - časť C - Doplnok č. 1 Energetickej koncepcie mesta Trnava- Aktualizácia rok 2014

Mesto Trnava, obstarávateľ strategického dokumentu v súlade s § 7 ods. 7 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon”) oznamuje verejnosti, že obdržalo rozhodnutie Okresného úradu Trnava, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-TT-OSZP3-2015/015754/ŠSMER/Šá zo dňa 1. 6. 2015 o ukončení zisťovacieho konania k navrhovanému strategickému dokumentu

Zmena 01/2015 Územného plánu mesta Trnava (Aktualizované znenie 2009)

v znení neskorších zmien - časť C - Doplnok č. 1

Energetickej koncepcie mesta Trnava- Aktualizácia rok 2014


Navrhovaný strategický dokument sa

nebude posudzovať podľa zákona


Rozhodnutie je zverejnené na úradnej tabuli mesta pred budovou Mestského úradu - Trhová ulica č. 3.
V elektronickej podobe je rozhodnutie k nahliadnutiu na internetovej stránke mesta a na www.enviroportal.sk.

  Rozhodnutie

3.6.2015 15:10

 
Chcete vedieť, čo je nové?