Občan

Rozhodnutie o povolení činnosti v prevádzke Zlievareň Trnava

Mesto Trnava v súlade s § 25 ods. 2 zákona NR SR č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje verejnosti, že obdržalo rozhodnutie č. 8019-37228/2019/Jur/370730105/Z9 zo dňa 10.10.2019 Slovenskej inšpekcie životného prostredia Bratislava o vydaní zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku
Zlievareň Trnava
prevádzkovateľa ZLIEVÁREŇ Trnava s.r.o., Coburgova 48, 917 01 Trnava,
ktoré nadobudlo právoplatnosť 28. 10. 2019.

Rozhodnutie je zverejnené od 13. 1 1.2019 do 13. 1. 2020.
Do rozhodnutia je tiež možné nahliadnuť v uvedenom termíne počas stránkových hodín na Mestskom úrade v Trnave, Trhová ulica 3, odbor územného rozvoja a koncepcií, č. dv. 248.

Rozhodnutie o povolení činnosti v prevádzke Zlievareň Trnava

13.11.2019 9:53

 
Chcete vedieť, čo je nové?