Občan

Rozhodnutie okresného úradu o zmene 01/2019 Územného plánu zóny Trnava – Cukrovar

Mesto Trnava, obstarávateľ strategického dokumentu v súlade s § 7 ods. 7 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení  neskorších predpisov (ďalej len zákon) oznamuje verejnosti, že dostalo rozhodnutie Okresného úradu Trnava, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-TT-OSZP3-2019/037256-017 zo dňa 25.11.2019 po ukončení zisťovacieho konania navrhovaného strategického dokumentu

Zmena 01/2019 Územného plánu zóny Trnava – Cukrovar.

Navrhovaný strategický dokument sa nebude posudzovať podľa zákona.

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania


 

2.12.2019 14:51

 
Chcete vedieť, čo je nové?