Občan

Rozhodnutie - Územný plán zóny - Obytná zóna Trnava - Prúdy (lokalita I. b- I. c)

Mesto Trnava, obstarávateľ strategického dokumentu v súlade s § 7 ods. 7 zákona NR SR  č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení  neskorších predpisov (ďalej len “zákon”) oznamuje verejnosti, že obdržalo rozhodnutie Okresného úradu Trnava, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-TT-OSZP3-2019/027706/ŠSMER/Šá zo dňa 23. 08. 2019   po ukončení zisťovacieho konania navrhovaného strategického dokumentu

Územný plán zóny- Obytná zóna Trnava - Prúdy (lokalita I. b- I. c)

Navrhovaný strategický dokument sa nebude posudzovať podľa zákona.

Rozhodnutie je zverejnené na úradnej tabuli mesta pred budovou  Mestského úradu - Trhová ulica č. 3 v elektronickej podobe na internetovej stránke mesta Trnava a na stránke Ministerstva životného prostredia SR.


Rozhodnutie

 

11.9.2019 12:40

 
Chcete vedieť, čo je nové?