Občan

Rozhodnutie: Výrobno-skladová zóna Zeleneč

Mesto Trnava, Mestský úrad v Trnave v súlade s §29 ods. 16 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje verejnosti, že obdržalo rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní č. OU-TT-OSZP3-2024/002592-028 zo dňa 02.02.2024 Okresným úradom Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie podľa ktorého sa navrhovaná činnosť:


„Výrobno-skladová zóna Zeleneč – Zóna B“,

ktorú predložil navrhovateľ IB industry center s.r.o., Agátová 4D, 841 01 Bratislava, IČO: 36652067


nebude posudzovať podľa zákona. Rozhodnutie v elektronickej podobe je zverejnené na stránke mesta www.trnava.sk na webových stránkach www.enviroportal.sk a www.cuet.slovensko.sk. Do posudzovanej dokumentácie a rozhodnutia je možné nahliadnuť na Mestskom úrade v Trnave, OÚRaK, č. 248, Trhová 3, 917 71 Trnava.

  Rozhodnutie

9.2.2024 13:18