Občan

Rozhodnutie – Zmena 12/2022 Územného plánu mesta Trnava v znení neskorších zmien: Lokality A-I

Mesto Trnava, Mestský úrad v Trnave v súlade s §29 ods. 16 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje verejnosti, že obdržalo rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní č. OU-TT-OSZP3-2022/033358-018 zo dňa 12.10.2022 Okresným úradom Trnava, Odborom starostlivosti o životné prostredie, Kollárova 8, 917 02 Trnava, podľa ktorého sa navrhovaná činnosť „Zmena 12/2022 Územného plánu mesta Trnava v znení neskorších zmien: Lokality A – I“ obstarávateľa Mesto Trnava, Mestský úrad Trnava, Hlavná 1, 917 71 Trnava v zastúpení primátorom mesta JUDr. Petrom Bročkom, LL. M. nebude posudzovať podľa zákona.

Rozhodnutie v elektronickej podobe je zverejnené na stránke mesta www.trnava.sk, na webových stránkach enviroportal.sk a www.cuet.slovensko.sk. Do rozhodnutia je tiež možné nahliadnuť na Mestskom úrade v Trnave, odbor územného rozvoja a koncepcií, č. dv. 248, Trhová ulica č.3, 917 71 Trnava.

Rozhodnutie (PDF dokument, 414 kB)

25.10.2022 11:39