Občan

Rozsah hodnotenia - Nízkouhlíková stratégia župy

Mesto Trnava oznamuje verejnosti, že obdržalo rozsah hodnotenia strategického dokumentu
 
Nízkouhlíková stratégia župy
 
obstarávateľa Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 Trnava v zastúpení predsedom Trnavského samosprávneho kraja Mgr. Jozefom Viskupičom, určený pod č. OU-TT-OSZP2-2021/002858-017 zo dňa 14. 01. 2021 Okresným úradom Trnava, odborom starostlivosti o životné prostredie, oddelením štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Kollárova 8, 917 02 Trnava podľa § 8 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 
Verejnosť môže svoje písomné pripomienky k rozsahu hodnotenia strategického dokumentu predložiť do 10 dní od jeho zverejnenia na adresu:
 
Okresný úrad Trnava
odbor starostlivosti o životné prostredie
oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja
Kollárova 8
917 02 Trnava, ktorý ich po vyhodnotení doručí obstarávateľovi.
 
Rozsah hodnotenia spolu s potrebnými informáciami je zverejnený na stránke MŽP SR.

14.1.2021 15:12

 
Chcete vedieť, čo je nové?