Občan

Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnavy vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov Mestského amfiteátra v Trnave

Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnavy
Hlavná ul. č. 17, 917 01  Trnava
v zastúpení majetkovou komisiou MZ
oznamuje, že vyhlasuje
 

obchodnú verejnú súťaž


podľa § 281 a ďalších ustanovení Obchodného zákonníka
o najvhodnejší návrh nájomnej zmluvy na prenájom:

časti nebytových priestorov Mestského amfiteátra v Trnave, súp. č. 425, zapísaný na LV č. 12341, situovaný na pozemku v k.ú. Trnava parc. č. 496/4, 496/6, a to kaviarne,  bufetu a skladu vo výmere 150,6 m2, klubovne a šatne vo výmere 290,82 m2, terasy vo výmere 88,0 m2 z toho:

  • Kaviareň vo výmere 107,6 m2 (kaviareň 92,6 m2, prípravné priestory – 15,0 m2)
  • Sklad využívaný ako príručný sklad k prevádzke kaviarne (14,4 m2)
  • Bufet vo výmere 28,6 m2
  • Terasa vo výmere 88,0 m2
  • Klubovňa vo výmere 85,74 m2
  • Šatne, chodby a hygienické zariadenia v priestore za javiskom, vo výmere 205,08 m2


a voľnej zastrešenej plochy – pozemku na účel osadenia stánkov na predaj občerstvenia vo výmere 36,72 m2 a detského ihriska s voľnou zelenou plochou Mestského amfiteátra v Trnave, súp. č. 425, zapísaný na LV č. 12341, situovaný na pozemku v k.ú. Trnava parc. č. 496/1, z celkových nebytových priestorov a pozemku Mestského amfiteátra v Trnave (ďalej len „predmet nájmu“), s výnimkou ostatných, neuvedených nebytových priestorov a pozemkov Mestského amfiteátra v Trnave, ktoré zostávajú v prevádzke SKaŠZ mesta Trnava, s celoročnou prevádzkou kaviarne s terasou, bufetu a realizáciou kultúrnych a spoločenských aktivít, s minimálnym nájomným vo výške 5 667,00 eura/rok, na dobu neurčitú, s trojmesačnou výpovednou lehotou, bez udania dôvodu.

 

Minimálna východisková cena – 5 667,00 €/rok
Obhliadka predmetu nájmu sa uskutoční dňa 7. novembra 2016 a 15. novembra 2016 o 13.00 h.
Záloha – 1 415,00 €

Dokumenty:
  Súťažné podklady
  Návrh nájomnej zmluvy

 Lehota na podávanie súťažných návrhov v zmysle podmienok obchodnej verejnej súťaže
je najneskôr do 22. november 2016 do 10.00 h.

Písomný súťažný návrh je potrebné doručiť osobne do podateľne SKaŠZ mesta Trnava, v Trnave, Hlavná ul. č. 17

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže je zverejnené na: www.skasz.trnava.sk
www.trnava.sk a na úradnej tabuli mesta Trnava

Súťažné podmienky obchodnej verejnej súťaže a bližšie informácie poskytne
SKaŠZ mesta Trnava, Mgr. Brestovanská Mária č. t.: 033/32 36 431

 

26.10.2016 11:39

 
Chcete vedieť, čo je nové?