Občan

Súhlas na výrub drevín

Mesto Trnava, odbor stavebný a životného prostredia vydalo žiadateľovi – Tiborovi Čambálovi, Čulenova 32, Cífer, 23. Decembra 2011 pod Zn. OSaŽP-40353-85869/11/Gk súhlas na výrub drevín rastúcich Ulica Hospodárska - Kalinčiakova, Trnava, z dôvodu realizácie stavby Parková úprava vnútrodvor. Na výrub je určených 8 ks drevín (5 ks slivka višňoplodá, 1 ks breza, 1 ks smrek, 1 ks javor a 73 m2 kríkov ruže a orgovánu), ktoré sú v zhoršenom zdravotnom stave a majú zníženú sadovnícku hodnotu.

Za vyrúbané dreviny bude uskutočnená kvalitná náhradná výsadba podľa projektu sadovníckych úprav po ukončení stavebných prác.

5.1.2012 12:37