Občan

Upovedomenie o začatí konania na vydanie súhlasu na výrub drevín - Špačinská cesta 142

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č.408/2011 Z.z. (ďalej len „zákona")
týmto mesto Trnava oznamuje, že dňa
13.11.2012
začalo správne konanie vo veci:

vydania súhlasu na výrub dreviny podľa § 47 ods. 3 cit. zákona rastúcej v k.ú. Trnava,

  • Špačinská cesta č.142,  parc. č.  9060/3

žiadateľ: Mesto Trnava, v zastúpení vedúcim odboru dopravy a komunálnych služieb.

V zmysle zákona lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom,
podľa §82 ods.3 zákona, v začatom správnom konaní je do:
20.11.2012

kontakt: jana.galkova@trnava.sk

14.11.2012 14:53

 
Chcete vedieť, čo je nové?