Občan

Upovedomenie o začatí konania na vydanie súhlasu na výrub drevín - Ulica Hlboká

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č.408/2011 Z.z. (ďalej len „zákona") týmto Obec Zavar oznamuje, že dňa 26.01.2016 začalo správne konanie vo veci: vydania súhlasu na výrub dreviny podľa § 47 ods. 3 cit. zákona rastúcej v k.ú. Trnava, Ulica Hlboká, v rozsahu: 35 javor mliečny, 2 ks javor horský, 5 ks orech kráľovský, 2 ks jaseňovec metlinatý, 1 ks moruša biela, 13 ks slivka domáca, 3 ks dub letný, 146 ks agát biely, 1 ks lipa malolistá, 1 ks lipa veľkolistá, 2 ks lipa obyčajná a 561 m2 kríkov, na pozemku parc. č.8936/3, 9062/7, 395, 396, 397/1, 397/2, 398, 406, 407, 409, 410, 412, 414, 415, 417, 418, 420, 423, 425, 426, 428, 429, 431, 432, 434, 437, 438, 441, 442, 446, 447, 8936/1, 448/2, 449/2, 451/2, 450/2, 452/2, 453, 454/2, 455, 456/2, 457, 458/2, 459, 461, z dôvodu zlého zdravotného stavu a neperspektívy v poraste Žiadateľ: Mesto Trnava, v zastúpení vedúcim odboru dopravy a komunálnych služieb. V zmysle zákona lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom, podľa §82 ods.3 zákona, v začatom správnom konaní je do: 10.02.2016 kontakt: jana.galkova@trnava.sk

2.2.2016 9:00

 
Chcete vedieť, čo je nové?