Občan

Upovedomenie o začatí konania na vydanie súhlasu na výrub dreviny na Ulici Čajkovského – Beethovenovej

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení  zákona č.408/2011 Z. z.  (ďalej len „zákona") týmto mesto Trnava oznamuje, že dňa 10.10. 2012 začalo správne konanie vo veci:

vydania súhlasu na výrub dreviny podľa § 47 ods. 3 cit. zákona rastúcej v k. ú. Trnava, Ulica Čajkovského – Beethovenova, parc. č. 1635/1,  žiadateľ: Mesto Trnava, v zastúpení vedúcim odboru dopravy a komunálnych  služieb.

V zmysle zákona lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom, podľa §82 ods.3 zákona, v začatom správnom konaní je do: 19. 10. 2012.

16.10.2012 14:40