Občan

Upovedomenie o začatí konania na vydanie súhlasu na výrub dreviny na Ulici J.Slottu

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č.408/2011 Z.z. (ďalej len „zákona") týmto mesto Trnava oznamuje, že dňa 17.10.2012 začalo správne konanie vo veci:

vydania súhlasu na výrub dreviny podľa § 47 ods. 3 cit. zákona rastúcej v k.ú. Trnava, Ulica J.Slottu 8, parc.č.5671/92, žiadateľ: Mesto Trnava, v zastúpení vedúcim odboru dopravy a komunálnych služieb.

V zmysle zákona lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom, podľa §82 ods.3 zákona, v začatom správnom konaní je do: 31.10.2012.

Kontakt: jana.galkova@trnava.sk

22.10.2012 16:11