Občan

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny v k.ú Trnava - Na hlinách

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č.408/2011 Z.z. (ďalej len „zákona") týmto mesto Trnava oznamuje, že dňa 07.06.2019 začalo správne konanie vo veci: vydania súhlasu na výrub dreviny podľa § 47 ods. 3 cit. zákona rastúcej v k.ú. Trnava, Na hlinách, v rozsahu: 1 ks jaseň mannový, 2 ks tujovec východný, 6 m2 ibištek sýrsky, na pozemku parc. č. 5317/1, 5312/1, dôvodu rekonštrukcie vonkajších sekundárnych rozvodov na okruhu OST Na hlinách, Trnava. žiadateľ: STEFE Trnava, s.r.o., IČO 36277215, Ulica Františkánska 16, 917 01 Trnava. V zmysle zákona lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom, podľa § 82 ods.3 zákona, v začatom správnom konaní je do: 02.07.2019 kontakt: jana.galkova@trnava.sk

24.6.2019 14:15

 
Chcete vedieť, čo je nové?