Občan

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny v k.ú Trnava - Ulica Kollárova

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č.408/2011 Z.z. (ďalej len „zákona") týmto Obec Zavar oznamuje, že dňa 27.02.2019 začalo správne konanie vo veci: vydania súhlasu na výrub dreviny podľa § 47 ods. 3 cit. zákona rastúcej v k.ú. Trnava, Ulica Kollárova, Trnava, v rozsahu: 8 ks topoľ, na pozemku parc. č. 8944/2, 8939/2, z dôvodu nevyhovujúceho zdravotného stavu. žiadateľ: Mesto Trnava, v zastúpení vedúcim odboru dopravy a komunálnych služieb. V zmysle zákona lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom, podľa §82 ods.3 zákona, v začatom správnom konaní je do: 14.03.2019, kontakt: jana.galkova@trnava.sk

6.3.2019 13:01

 
Chcete vedieť, čo je nové?