Občan

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny v k.ú Trnava - Ulica Ľudmily Podjavorinskej

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č.408/2011 Z.z. (ďalej len „zákona") týmto mesto Trnava oznamuje, že dňa 28.02.2019 začalo správne konanie vo veci: vydania súhlasu na výrub dreviny podľa § 47 ods. 3 cit. zákona rastúcej v k.ú. Trnava, - Ulica Ľudmily Podjavorinskej v rozsahu: 2 ks jaseň štíhly, 3 ks tujovec východný, 1 ks smrek obyčajný, 1 ks smrek pichľavý, 2 ks breza previsnutá, 3 m2 orgován obyčajný,1,25 m2 ruža šípová, 12,25 m2 vavrínovec lekársky, 15, 75 m2 borievka netatova, na pozemku parc. č. 6295/1, 6303/1, 6303/9, 6303/10, 970, 973/2, 975, 976, 973/2, 8946/1, verejná zeleň, vo vlastníctve Mesta Trnava z dôvodu rekonštrukcie vonkajších sekundárnych rozvodov na okruhu OST Ulica Ľudmily Podjavorinskej. žiadateľ: STEFE Trnava, s.r.o., IČO 36277215, Ulica Františkánska 16, 917 01 Trnava. V zmysle zákona lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom, podľa § 82 ods.3 zákona, v začatom správnom konaní je do: 14.03.2019 kontakt: jana.galkova@trnava.sk

6.3.2019 12:56

 
Chcete vedieť, čo je nové?