Občan

Územný plán mesta Trnava - Bytová výstavba v lokalite Rybník

Mesto Trnava, obstarávateľ strategického dokumentu, v súlade s § 14 ods.5 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov oznamuje verejnosti, že obdržalo záverečné stanovisko č. G2012/00219/ŠSMER/Pm Obvodného úradu životného prostredia Trnava k strategickému dokumentu

Územný plán mesta Trnava (Aktualizované znenie 2009) - Zmena D/2011 - Bytová výstavba v lokalite Rybník

Verejnosť môže do záverečného stanoviska nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie v stránkových hodinách na

Mestskom úrade v Trnave
Odbor územného rozvoja a koncepcií
Referát ekológie, č. dverí 250
č. tel. 033/3236250
Trhová ulica č. 3
917 71 Trnava

V elektronickej podobe bude záverečné stanovisko k nahliadnutiu na internetovej stránke www.enviroportal.sk.

 

10.5.2012 3:45

 
Chcete vedieť, čo je nové?