Občan

Územný plán mesta Trnava - Zmena F/2011 - Štadión Antona Malatinského

MESTO TRNAVA, MESTSKÝ ÚRAD V TRNAVE

Mesto Trnava, obstarávateľ strategického dokumentu v súlade s § 7 ods. 7 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (ďalej len zákon) oznamuje verejnosti, že obdržalo rozhodnutie Obvodného úradu životného prostredia Trnava č.G2012/01151/ŠSMER/PB zo dňa 11.05.2012 o ukončení zisťovacieho konania k navrhovanému strategickému dokumentu

Územný plán mesta Trnava (Aktualizované znenie 2009)- Zmena F/2011 - Štadión Antona Malatinského

Navrhovaný strategický dokument sa nebude posudzovať podľa zákona.

Rozhodnutie je zverejnené na úradnej tabuli mesta pred budovou Mestského úradu - Trhová ulica č. 3

V elektronickej podobe je rozhodnutie k nahliadnutiu na internetovej stránke www.enviroportal.sk.

 

 

 

22.5.2012 5:09

 
Chcete vedieť, čo je nové?