Občan

V Základnej škole na Gorkého hľadajú učiteľku alebo učiteľa matematiky na druhom stupni

Učiteľ/ka matematiky v základnej škole, II. stupeň

Úväzok: 43,47 %

Doba určitá

Dátum nástupu:
ASAP

Miesto výkonu práce: Základná škola s materskou školou, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava

Požiadavky:

VŠ II.st.: pedagogické vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhl. č. 1/2020 Z. z. MŠVVaŠ SR §1 ods.1 písm. f) o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancoch a odbor. zamestnancoch (Príloha č. 6) v znení neskorších zmien a predpisov.

Doklady: žiadosť, životopis, vzdelanie, čestné prehlásenie – bezúhonnosť, zápočet praxe, súhlas so spracovaním osobných údajov

Všetky požadované doklady zašlite e-mailom na adresu: info@zsmg.trnava.sk.
V predmete e-mailovej správy uveďte: Žiadosť na učiteľ/ka matematiky v ZŠ.

Na základe predložených žiadosti bude vedenie školy kontaktovať iba vybraných uchádzačov. Výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedag. zamestnancom, ktorým je učiteľ/ka v Základnej škole zaradený do kariérneho stupňa (podľa zákona č. 138/2019 Z. z.) samostatný pedag. zamestnanec.

Platové podmienky: Určené podľa NV SR č. 338/2019 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice plat. taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, NV SR č. 341/2004 Z. z. katalóg prac. činnosti v znení neskorších zmien a predpisov.

Stupnica platových taríf a výška hrubej mzdy podľa započítanej praxe: (VŠ II. st. začínajúci) PT 6 od 1 037,00 € (krátené pomerom na úväzok 450,78 €) (VŠ II. st. samostatný podľa praxe) PT 7 od 1 131,50 € (krátené pomerom na úväzok 491,86)

10.3.2023 12:47