Občan

Verejná vyhláška - Oznámenie o uložení písomností - Rozhodnutie daň za psa 2022

Nakoľko sa zásielka vrátila z dôvodu, že adresát je neznámy, doručuje sa uvedená písomnosť Mesta Trnava verejnou vyhláškou, v zmysle ustanovenia § 35 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Uvedené písomnosti sú uložené na Meste Trnava – Mestský úrad, Trhová 3, Trnava, v Klientskom centre na prízemí.

Adresát si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote do 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia na Meste Trnava: Mestský úrad, Trhová 3, Trnava, v klientskom centre, v stránkových dňoch:
pondelok: 8.00 - 16.30 hod.
utorok: 8.00 - 16.30 hod.
streda: 8.00 - 17.00 hod.
štvrtok: 8.00 - 16.30 hod.
piatok: 8.00 - 14.00 hod.

Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní. Ak si adresát uloženú písomnosť v tejto lehote neprevezme, posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia.

Verejná vyhláška _Oznámenie o uložení písomností

19.10.2022 12:23