Občan

Verejné prerokovanie navrhovanej činnosti „MZÖ-2 - SEZAKO Trnava, s.r.o., mobilné zariadenie na zhodnocovanie nebezpečných odpadov“ bude v pondelok 30. mája

Mesto Trnava, dotknutá obec, v súlade s §34 ods. 2 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spolupráci s navrhovateľom SEZAKO Trnava, s.r.o., Orešanská 11, 917 01 Trnava, IČO: 36 263 800

pozýva verejnosť na verejné prerokovanie

navrhovanej činnosti

„MZÖ-2 - SEZAKO Trnava, s.r.o., mobilné zariadenie na zhodnocovanie nebezpečných odpadov“,ktoré sa uskutoční v pondelok 30. mája 2022 o 13.00 h  

na radnici v meste Trnava na ulici Hlavná1, 917 01 Trnava.

Na základe rozhodnutia č. 2184/2022-11.1.1/vt nie je potrebné vypracovať správu o hodnotení. Na ďalší postup hodnotenia sa primerane používajú ustanovenia §33 a §39 zákona. V ďalších krokoch procesu posudzovania bude zámer plniť funkciu správy o hodnotení činnosti. Verejného prerokovania sa môžu zúčastniť občania v súlade s platnými epidemiologickými opatreniami.

Mesto  Trnava, Mestský úrad v Trnave ďalej oznamuje verejnosti, že do konania verejného prerokovania je možné v súlade s §29 ods. 8  zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, oboznámiť sa s uvedením rozhodnutím a dokumentáciou. Do rozhodnutia a dokumentácie navrhovanej činnosti je možné nahliadnuť na Mestskom úrade v Trnave, Odbore územného rozvoja a koncepcií, č. dverí 246,  Trhová ulica č. 3, 917 02 Trnava. Informácia je taktiež zverejnená v elektronickej podobe na webovom sídle mesta alebo na stránke enviroportal

9.5.2022 13:48

 
Chcete vedieť, čo je nové?