Občan

Verejnosť môže nahliadnuť do zámeru vybudovania Centra cirkulárnej ekonomiky Zavar

Mesto Trnava, Mestský úrad v Trnave oznamuje verejnosti, že od 22. 7. 2020 do 13. 8. 2020 je možné v súlade s § 65g ods. 3 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oboznámiť sa so zámerom Centrum cirkulárnej ekonomiky Zavar (CCE ZAVAR),
ktorý predložil navrhovateľ ewia CCE2 s.r.o., Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO 52 652 815.
Účelom zámeru je vybudovanie nového Centra cirkulárnej ekonomiky v k.ú. Zavar na parc. č. 209/4 (v prípade Variantu 1 aj na parc. č. 209/67) na ploche s výmerou 43 538 m2 (v príp. Variantu 1 na ploche 59 435 m2) v blízkosti areálov PSA Slovakia, s.r.o. a PATT, s celkovou kapacitou 230 000 t prijatého odpadu ročne.
Stavba sa bude realizovať v 2 etapách. V rámci prvej etapy sa uvažuje s výstavbou všetkých častí navrhovaného CCE Zavar okrem druhej linky určenej na energetické zhodnocovanie odpadov s kapacitou 100 000 t/rok. CCE bude pozostávať z prevádzky na triedenie vybraných zložiek odpadu z komunálnej a priemyselnej sféry, výskumného centra, vzdelávacieho centra a moderného zariadenia na energetické zhodnocovanie komunálneho a priemyselného odpadu (ZEVO) s kapacitou 2x 100 000 t/rok. Energetické zhodnocovanie zmesového komunálneho a priemyselného odpadu spaľovaním je spojené s výrobou a dodávkou tepla pre priemyselný park a do siete Trnavskej teplárenskej, a.s. a elektrickej energie do distribučnej siete.
Do posudzovaného zámeru možno nahliadnuť v horeuvedenom termíne v stránkových hodinách na Mestskom úrade v Trnave, odbore územného rozvoja a koncepcií, č. dverí 248, Trhová ulica č. 3, Trnava.
V elektronickej podobe je zámer zverejnený na internetovej stránke rezortu MŽP SR  https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/centrum-cirkularnej-ekonomiky-zavar-cce-zavar- a na stránke mesta www.trnava.sk
Verejnosť môže svoje písomné stanoviská doručiť do 21 dní od zverejnenia tejto informácie na adresu
Ministerstvo životného prostredia SR
Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie
Námestie Ľudovíta Štúra 35/1, 812 35 Bratislava

Situácia uzmiestnenia CCE Zavar
Variant 1
Variant 2

 

22.7.2020 12:17

 
Chcete vedieť, čo je nové?