Občan

Verejnosť sa môže oboznámiť s návrhom modernizácie tlačiarenskej dielne s rozšírením kapacít

Mesto Trnava, Mestský úrad v Trnave oznamuje verejnosti, že

od 27. 1. 2023 do 16. 2. 2023

je možné v súlade s § 29 ods. 8 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oboznámiť sa s oznámením o začatí konania navrhovanej činnosti:

Tlačiarenská dielňa – Modernizácia s rozšírením tlačiarenských kapacít,

ktorý predložil navrhovateľ REGIONPRESS, s.r.o., Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava, IČO: 36 252 417 v zastúpení spoločnosťou LHesrei, s.r.o., A. Hlinku 2556/29, 960 01 Zvolen, IČO: 53 602 731.

Účelom zmeny navrhovanej činnosti je modernizácia tlačiarenskej dielne a jej rozšírenie, ako aj významne znížiť fugitívne emisie tuhých znečisťujúcich látok, VOC a koncentrácie TOC. Predmetom tejto zmeny je:
1. Znížiť produkciu na starom 32-stranovom ofsetovom rotačnom stroji ROTOMAN na 65 %, vzhľadom na jeho značnú fyzickú opotrebovanosť.
2. Osadiť v stávajúcich priestoroch tlačiarne – vo výrobnej hale tlačiarne REGIONPRESS – nový 48-stranový ofsetový stroj LITHOMAN, vrátane integrovaného dopaľovacieho zariadenia a chladiaceho zariadenia. Nevyhnutnou súčasťou tlačiarne je dokončovacia linka In-Log a Hospodárstvo farieb.
3. V maximálnej miere znížiť fugitívne emisie tuhých znečisťujúcich látok a prakticky úplne odstrániť fugitívne emisie prchavých organických látok (VOC) a zvýšiť účinnosť čistenia odpadových plynov z bodového miesta vypúšťania emisií a zníženia koncentrácie celkového organického uhlíka (TOC).

Do posudzovaného zámeru možno nahliadnuť v uvedenom termíne na Mestskom úrade v Trnave, OÚRaK, č. 248, Trhová ulica 3, 917 71 Trnava. Informácia je taktiež zverejnená v elektronickej podobe na stránke mesta www.trnava.sk, na webových stránkach https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/-tlaciarenska-dielna-modernizacia-s-rozsirenim-tlaciarenskych-kapacit-https://cuet.slovensko.sk/.

Verejnosť môže doručiť písomné stanovisko k zámeru navrhovanej činnosti podľa §23 ods. 3 zák. na adresu: Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, najneskôr do 21 dní od zverejnenia.

26.1.2023 10:32