Občan

Verejnosť sa môže oboznámiť so zámerom Zvieracie krematórium Trnava

Mesto Trnava, Mestský úrad v Trnave oznamuje verejnosti, že od 5. 12. 2019 do 27. 12. 2019 je možné v súlade s § 23 ods. 3 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oboznámiť sa so zámerom
ZVIERACIE KREMATÓRIUM TRNAVA
,
ktorý predložil navrhovateľ Anubis, spol. s r. o., Trnavská 582/1, 919 51 Špačince, IČO 52662080.
Účelom predloženého zámeru je prevádzkovanie kremačnej pece TB, určenej na spaľovanie mŕtvych tiel spoločenských zvierat, ktorých zber a zneškodňovanie nepodliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákaz. Ide o typové zariadenie s maximálnou kapacitou 300 kg (kumulované množstvo diskontuálnej vsádzky). Navrhovaná činnosť sa plánuje umiestniť v budove bývalých dielní v areáli TAZ, na parcele č. 8598/29 v k.ú. Trnava.
Do posudzovaného zámeru možno nahliadnuť v horeuvedenom termíne v stránkových hodinách na Mestskom úrade v Trnave, odbore územného rozvoja a koncepcií, č. dverí 248, Trhová ulica č. 3, Trnava.

V elektronickej podobe je zámer zverejnený na internetovej stránke rezortu MŽP SR 
https://www.enviroportal.sk/sk_SK/eia/detail/zvieracie-krematorium-trnava

Verejnosť môže svoje písomné stanoviská doručiť do 21 dní od zverejnenia tejto informácie na adresu:
Okresný úrad Trnava
odbor starostlivosti o životné prostredie
oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia Kollárova 8
917 02 Trnava

Situácia umiestnenia zvieracieho krematória


 

5.12.2019 16:19

 
Chcete vedieť, čo je nové?