Občan

Vodovodná prípojka, areálový rozvod vody - SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava

Dňa 30. marca 2012 bolo na úradnej tabuli Mesta Trnavy vyvesené oznámenie Obvodného úradu životného prostredia odbor ŠVS a OPaK, o začatí vodoprávneho konania verejnou vyhláškou na uskutočnenie vodnej stavby: Vodovodná prípojka, areálový rozvod vody - Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava. Uvedené oznámenie bude vyvesené na úradnej tabuli Mesta Trnavy v lehote 15 dní.

30.3.2012 12:30

 

Súvisiaci obsah

Chcete vedieť, čo je nové?