Občan

Výberové konanie na obsadenie dvoch pracovných miest: referent/ka referátu rozpočtu a finančného manažmentu na Odbore ekonomickom

Mesto Trnava, Mestský úrad v Trnave,  Trhová 3, Trnava

Oznámenie o vyhlásení výberového konania na obsadenie 2 pracovných miest:

referent/ka referátu rozpočtu a finančného manažmentu

na Odbore ekonomickom

Popis pracovnej pozície:

 • spracováva návrh rozpočtu a zabezpečuje jednotlivé kroky od prípravy počiatočného návrhu rozpočtu až po jeho konečné spracovanie;
 • spracováva rozpočtové provizórium mesta v prípade, že mestské zastupiteľstvo neschváli rozpočet na nasledujúci rok do 31. 12. bežného kalendárneho roka;
 • zostavuje záverečný účet;
 • zostavuje výročnú správu;
 • spracováva aktualizáciu rozpočtu a zmeny rozpočtu na základe uznesení mestského zastupiteľstva, na základe rozpočtových opatrení;
 • zostavuje polročnú správu o plnení rozpočtu a polročnú monitorovaciu správu;
 • zabezpečuje vkladanie údajov do rozpočtového informačného systému samosprávy v správe ministerstva financií v rozsahu a termínoch určených zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy;
 • sleduje skutočný vývoj príjmov a výdavkov rozpočtu mesta a ich vývoj spracováva do interného výkazníctva;
 • spracováva manažérske výstupy o vývoji hospodárenia mesta v rámci  rozpočtového roka a informácie o medziročných trendoch vývoja hospodárenia mesta;
 • spracováva odborné podklady a informácie v oblasti finančného a dlhového manažmentu;
 • zostavuje a zadáva podrobný položkový rozpočet do informačného systému samosprávy pre potreby účtovníctva a výkazníctva;
 • kontroluje a odsúhlasuje skutočné plnenie rozpočtu s jednotlivými odbormi MsÚ a organizáciami zriadenými mestom;
 • sleduje, analyzuje a aktualizuje daňovú oblasť príjmov pre hodnotenie vývoja zdrojov na zabezpečenie bežného financovania výdavkov rozpočtu a na prípravu rozpočtu mesta na nasledujúci rok;
 • vykonáva funkciu sekretára finančnej komisie Mestského zastupiteľstva;
 • zabezpečuje archiváciu spisov v rámci svojej  agendy.

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky :

 • úplné stredné odborné vzdelanie.

Ďalšie kritériá a požiadavky:

 • skúsenosti s danou agendou min. 3 roky (aktuálne skúsenosti);
 • znalosť práce na PC a MS OFFICE (MS Word, MS Excel);
 • zodpovedný, analytický a proaktívny prístup k práci;
 • ochota učiť sa;
 • samostatnosť, zodpovednosť, precíznosť;
 • dodržiavanie termínov, dôslednosť;
 •  spoľahlivosť;
 • schopnosť tímovej spolupráce;
 • bezúhonnosť a spôsobilosť na právne úkony.

Žiadosť o zaradenie do výberového konania musí obsahovať:

 • meno, priezvisko a titul uchádzača;
 • miesto trvalého pobytu;
 • kontaktné údaje - telefón, e-mail;
 • dátum a podpis záujemcu.

K žiadosti ďalej pripojte:

 • štruktúrovaný životopis
 • kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, prípadne ďalšie doklady preukazujúce odbornú vzdelanosť (získané certifikáty alebo osvedčenia);
 • čestné vyhlásenie uchádzača o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu.

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s  požadovanými dokladmi zasielajte na e-mailovú adresu personalne@trnava.sk do 31.01.2023.

Originály potrebných dokumentov prineste na výberové konanie.  

Predpokladaný nástup na pracovnú pozíciu: ihneď, prípadne dohodou.

Pracovný pomer na dobu určitú1 rok s možnosťou predĺženia.

Platové zaradenie: min. 1.200,- eur + ďalšie platové dojednania v závislosti od vzdelania, praxe a pracovných skúseností.

Zaslaním žiadosti o zaradenie do výberového konania dáva záujemca súhlas so spracovaním a archiváciou osobných údajov v súlade s článkom 6, bod 1, písm. a) Nariadenia európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 216/679 a zákonom č. 18/2018 Z. z.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nevybrať žiadneho z uchádzačov alebo výberové konanie v jeho priebehu zrušiť bez udania dôvodu.

Uchádzači sami nesú náklady, ktoré im účasťou vo výberovom konaní vzniknú.

23.1.2023 8:54